O Dzielnicy
    Galeria zdjęć
    Wolskie spacery
    Ślady odchodzącej
    przeszłości
    Z kart historii    
    Biografie
    Wola w literaturze
    Ciekawostki
O Towarzystwie
    Statut TPW
    Zarząd
    Działalność
    Siedziba
Inicjatywy
    Reduta Wolska
    Klub "Nasza Wola"
    Rekonstrukcje
    historyczne
    Publikacje
Kontakt   Napisz

 

 

      STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WOLI

 
 
 
 
Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Towarzystwo Przyjaciół Woli, zwane dalej TOWARZYSTWEM zrzesza osoby którym zależy na ochronie zabytków historycznych i dziedzictwa kulturowego Woli, oraz działaniu na  rzecz  rozwoju społecznego, kulturalnego i ochrony ekologicznej tego regionu stolicy.

§2

Terenem działalności TOWARZYSTWA oraz jego siedziby jest Dzielnica Wola w jej historycznych granicach z lat od 1951 do 1994 - obejmuje więc również obecną Dzielnicę Bemowo m.st. Warszawy.

§3

TOWARZYSTWO jest kontynuatorem tradycji i dorobku Towarzystwa Przyjaciół Woli, działającego  od 1916 roku oraz Oddziału Wolskiego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

§4

TOWARZYSTWO posiada osobowość prawną i stałą siedzibę na terenie Dzielnicy Wola.

§5

TOWARZYSTWO może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji społecznych, o podobnych założeniach programowych.

§6

TOWARZYSTWO ma prawo używać pieczęci, odznak i emblematów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II - CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

Celem TOWARZYSTWA jest integracja mieszkańców i władz samorządowych na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego, przestrzennego i ochrony dziedzictwa kulturowego Woli..

§8

TOWARZYSTWO opiera działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.

§9

Cele statutowe TOWARZYSTWO realizuje poprzez:

 1. Współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 2. Współpracę z organizacjami społecznymi o podobnych założeniach programowych.

 3. Inspirowanie i organizowanie różnego rodzaju form społecznej integracji mieszkańców, między innymi: konkursów, pokazów, wystaw, festynów, kiermaszy czy zabaw rekreacyjnych.

 4. Upowszechnianie wiedzy o Woli dawnej, współczesnej oraz o zamierzeniach i planach na przyszłość.

 5. Ochronę wszelkich postaci dziedzictwa kulturowego Woli,  jej zabytków materialnych oraz dóbr i zabytków niematerialnych, w tym nazw ulic, osiedli i charakterystycznych obiektów.

 6. Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej dzieci i młodzieży, zarówno w zakresie wiedzy o dzielnicy i jej problemach, jak też ogólnej kultury i współżycia społecznego.

 7. Podejmowanie działań mających za cel ochronę środowiska naturalnego oraz dbałość o piękno, czystość i estetykę Woli.

 8. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 9. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

Rozdział III - CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie dzielą się na:1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) seniorów,
4) honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski oraz cudzoziemiec, deklarujący działalność na rzecz celów TOWARZYSTWA.

 1. Członkiem zwyczajnym TOWARZYSTWA  może też być osoba  nie pełnoletnia.

§12

Przyjmowanie członków następuje na podstawie uchwały Zarządu TOWARZYSTWA.

§13

Członkowie zwyczajni TOWARZYSTWA mają prawo do:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz (osoby małoletnie tylko prawo czynne).

 2. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy.

§14

Do obowiązków członków zwyczajnych TOWARZYSTWA należy:

 1. Postępowanie zgodnie ze statutem, obowiązującymi regulaminami oraz uchwałami władz,

 2. Branie czynnego udziału w pracach,

 3. Opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących.

§15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz TOWARZYSTWA pomoc finansową lub rzeczową.

§16

Członek wspierający - osoba prawna, działa w TOWARZYSTWIE przez swego przedstawiciela.

§17

Członkiem seniorem może zostać długoletni członek któremu wiek i zdrowie nie pozwalają działać w TOWARZYSTWIE. Status członka seniora nadaje Zarząd specjalną uchwałą. Członek senior zwolniony jest z obowiązku opłacania składek i udziału w bieżących pracach TOWARZYSTWA.

§18

Członkiem honorowym może być osoba pełnoletnia, wybitnie zasłużona dla Woli i regionu warszawskiego swoją działalnością społeczną, samorządową, naukową, kulturalną lub zawodową. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Członków. Członek honorowy ma  wszelkie prawa członka zwyczajnego, jest natomiast zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§19

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.

 2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu, z powodu nie płacenia składek członkowskich, przez okres dwóch lat.

 3. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych TOWARZYSTWA, utraty praw publicznych, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§20

Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV - WŁADZE TOWARZYSTWA

§21

Władzami TOWARZYSTWA są:  1) Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Rozdział V - ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§22

Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą TOWARZYSTWA. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wszyscy jego członkowie.

§23

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określanie kierunków działalności TOWARZYSTWA.

 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 4. Wybór prezesa.

 5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 6. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze TOWARZYSTWA.

 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich.

 9. Uchwalanie ewentualnych regulaminów Zgromadzenia Członków oraz regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 10. Uchwalanie zmian w statucie TOWARZYSTWA.

 11. Podejmowanie uchwał o likwidacji TOWARZYSTWA i o przeznaczeniu jego majątku.

§24

 1. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

 2. Uchwały Zgromadzenia zapadają przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych, w drugim terminie.

§25

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym terminie z inicjatywy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź przez 1/5 ogółu członków. Zgromadzenie Nadzwyczajne Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział VI - ZARZĄD

§26

W skład Zarządu wchodzi prezes TOWARZYSTWA oraz 5 do 10 członków wybranych przez Zgromadzenie Członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd powołuje wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz inne osoby funkcyjne. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Wybrany Prezes może pełnić swoją funkcję przez 2 kadencje.

§27

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem wakacji. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§28

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Członków a w szczególności:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością TOWARZYSTWA.

 2. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

 3. Uchwalanie regulaminów dla komisji i zespołów problemowych.

 4. Podejmowanie uchwał o świadczeniach innych niż składki członkowskie.

 5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

 6. Określanie potrzeb budżetowych TOWARZYSTWA oraz kierowanie jego działalnością finansową i gospodarczą.

 7. Zwoływanie Zgromadzenia Członków.

 8. Składanie sprawozdań Zgromadzeniu Członków.

§29

W czasie kadencji Zarząd ma prawo:

 1. Odwoływać osoby funkcyjne.

 2. Dokooptować z pośród członków TOWARZYSTWA nowych członków Zarządu, z tym że ich liczba nie może przekroczyć 1/3  członków pochodzących z wyboru. Dokooptowania dokonuje się w przypadku zmniejszenia się składu Zarządu a osoba ta winna oni zostać zatwierdzona przez na najbliższe Zgromadzenie Członków.

Rozdział VII - KOMISJA REWIZYJNA

§30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji a w razie potrzeby i sekretarza. Kadencja Komisji trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji, może ona dokooptować z pośród członków TOWARZYSTWA nowego członka a osoba ta winna zostać zatwierdzona przez najbliższe Zgromadzenie Członków.

§31

Tryb i sposób działania Komisji określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Członków. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

§32

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo i powinni brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych ustaleń podczas przeprowadzonych kontroli.

 3. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zgromadzeniu Członków.

Rozdział VIII - MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§34

Do realizacji celów statutowych TOWARZYSTWO posiada majątek składający się z:

 1. Składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w TOWARZYSTWIE.

 2. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków.

 3. Wpływów z działalności statutowej.

 4. Wpływów z działalności gospodarczej.

§35

Wszelkie dokumenty wiążące TOWARZYSTWO pod względem finansowym oraz dokumenty księgowe podpisują w jego imieniu dwie osoby, prezes lub wiceprezes i członek zarządu, upoważniony przez ten Zarząd. Pisma ogólne dotyczące działalności TOWARZYSTWA obok prezesa mogą podpisywać osoby funkcyjne Zarządu.

Rozdział IX - PRZEPISY KOŃCOWE

§36

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków TOWARZYSTWA.

§37

Uchwała o rozwiązaniu TOWARZYSTWA podejmowana jest przez Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie majątku, powołuje Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencję.